องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลน้ำปาด ถนนสายวัฒนธรรมฯ (ถนนคนเดิน)
อบต.ท่าแฝก น้ำตกตาดยาว
อบต.ท่าแฝก น้ำตกตาดฟ้า
อบต.ท่าแฝก ถ้ำแสนหาญ-ถ้ำพระ
อบต.ท่าแฝก น้ำตกผาผึ้ง-น้ำตกขอนหนั่ง
อบต.ท่าแฝก ต้นสักใหญ่ป่าจริม
อบต.น้ำไผ่ อุทยานแห่งขาติคลองตรอน
อบต.น้ำไผ่ อุทยานแห่งขาติคลองตรอน
อบต.น้ำไคร้ วนอุทยานต้นสักใหญ่
อบต.น้ำไคร้ อุตทยานแห่งชาติคลองตรอน
อบต.แสนตอ สวนพุทธมหามงคลชัย
อบต.ห้วยมุ่น ตลาดชายแดนไทย-ลาว บ้านห้วยพร้าว
อบต.ห้วยมุ่น รอยพระพุทธบาท ภูผาทอง
อบต.ห้วยมุ่น ลานสนภูสอยดาว
อบต.ห้วยมุ่น ภูผาตั้ง ภูผาทอง
อบต.ห้วยมุ่น อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว