องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลบ้านโคก ดอยพระธาตุ
อบต.บ่อเบี้ย ตลาดกลางสินค้าการเกษตรด่านชายแดนไทย-ลาว
อบต.ม่วงเจ็ดต้น ตลาดการค้าชายแดนภูดู่