องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลในเมือง ศาลท่าพ่อพระยาพิชัยดาบหัก
เทศบาลตำบลในเมือง ศาลเจ้าแม่ทับทิมพิชัย
เทศบาลตำบลในเมือง ศาลท่านพ่อพระยาพิชัยดามหัก (วงเวียนหลังสถานีรถไฟพิชัย)
อบต.ในเมือง กำแพงเมืองพิชัย
อบต.ในเมือง วัดหน้าพระธาตุ
อบต.ในเมือง อนุสรณ์สถานบ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก
อบต.บ้านหม้อ วัดบึงสัมพันธิ์
อบต.บ้านหม้อ วัดท่าไม้เหนือ
อบต.บ้านหม้อ NINETY-NINE PARK & RESORT
อบต.บ้านหม้อ วัดโรงม้า
อบต.บ้านหม้อ วัดโพธาราม
อบต.คอรุม คอรุมชุมชนแห่งความสุข
อบต.ท่ามะเฟือง บึงหาดกรวด
อบต.ท่ามะเฟือง วัดป่ากะพี้
อบต.นาอิน บึงหล่ม
อบต.นาอิน อ่างเก็บน้ำชำนาก
อบต.นาอิน เขาบันไดม้า
อบต.บ้านโคน -
อบต.บ้านโคน -บุ่งบ้านโคน
อบต.บ้านโคน -
อบต.บ้านโคน -
อบต.บ้านโคน -
อบต.บ้านดารา สะพานปรมินทร์
อบต.ไร่อ้อย บึงช่อ