องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 0
เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง เวียงเจ้าเงาะ
เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง วัดพระแท่น - วัดพระยืน
เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง
เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง สวนสาธารณะหนองพระแล
เทศบาลตำบลหัวดง ภูมิปั