องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลบ้านเวียง น้ำตกตาดหมอก
เทศบาลตำบลบ้านเวียง น้ำตกตาดซาววา
เทศบาลตำบลบ้านเวียง ชนเผ่ามะลาบรี
เทศบาลตำบลบ้านเวียง อ่างเก็บน้ำแม่ถาง
เทศบาลตำบลบ้านเวียง วัดพระธาตุปูแจ
อบต.ร้องกวาง ถ้ำผานางคอย
อบต.น้ำเลา แหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านบุญแจ่ม
อบต.ห้วยโรง น้ำตกห้วยโรง