องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลสูงเม่น วัดสูงเม่น
อบต.ดอนมูล OTOPสินค้าเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
อบต.ดอนมูล วัดร้องแหย่ง
อบต.ดอนมูล วัดดอนมูล
อบต.บ้านปง น้ำตกหินเหลี่ยมตาดซาววา
อบต.บ้านปง พระธาตุอุโมงค์ศิลาบรรพต
อบต.บ้านปง วัดปงท่าข้าม
อบต.บ้านปง อ่างเก็บน้ำแม่สาง
อบต.บ้านเหล่า อ่างเก็บน้ำ น้ำฮอก
อบต.บ้านเหล่า น้ำตกตาดซาววา
อบต.พระหลวง วัดพระหลวง (ธาตุเนิ้ง)
อบต.สบสาย น้ำตกตาดจาน
อบต.หัวฝาย สนง.เขตรักษาลำน้ำน่านฝั่งขวา เขตที่ 13 (ชมนก,ศึกษาป่า)
อบต.หัวฝาย พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน วัดดอนชัย
อบต.หัวฝาย วัดศรีดอก
อบต.หัวฝาย อ่างเก็บน้ำแม่มาน