องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลวังชิ้น พระธาตพระพิมพ์ (วัดบางสนุก)
เทศบาลตำบลวังชิ้น ไม้สักหิน (วัดใหม่กลาง)
อบต.แม่ป้าก บ่อน้ำพุร้อนแม่จอก
อบต.แม่ป้าก พระธาตุขวยปู
อบต.แม่ป้าก อ่างเก็บน้ำแม่ป้าก
อบต.วังชิ้น ท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการอนุรักษ์แม่น้ำยม
อบต.วังชิ้น จุดชมวิวพระธาตุดอยก๊อ
อบต.นาพูน ม่อนเสาหินพิศวง(ม่อนหินกอง)
อบต.นาพูน อ่างเก็บน้ำแม่สิน
อบต.ป่าสัก โบราณสถานคือเวียง
อบต.แม่เกิ๋ง วัดสัมฤทธิ์บุญ
อบต.แม่เกิ๋ง พระธาตุพระกัมป์
อบต.แม่เกิ๋ง อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย
อบต.แม่เกิ๋ง น้ำตกปันเจน+บ่อน้ำร้อน
อบต.แม่เกิ๋ง ฆ้องกบบ้านค้างใจ
อบต.แม่พุง น้ำตกแม่ตื้ด (ห้วยดาว)
อบต.แม่พุง น้ำตกขุนห้วย
อบต.แม่พุง น้ำตกแม่พุงหลวง
อบต.สรอย อ่างเก็บน้ำบ้านแม่หละ
อบต.สรอย โด่แม่อาง