องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลเมืองน่าน กาดข่วงเมืองน่าน
เทศบาลเมืองน่าน ไหว้พระ ๙ วัด
เทศบาลเมืองน่าน วัดสวนตาล
เทศบาลเมืองน่าน วัดภูมินทร์
เทศบาลเมืองน่าน พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
เทศบาลเมืองน่าน วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
เทศบาลเมืองน่าน วัดมิ่งเมือง
เทศบาลตำบลดู่ใต้ วัดพระธาตุเขาน้อย
เทศบาลตำบลดู่ใต้ พระธาตุโสฬสเจดีย์
เทศบาลตำบลดู่ใต้ วัดพญาวัด
อบต.ไชยสถาน ศาลปู่ฮ่อ
อบต.ไชยสถาน หอศิลป์พิงพฤกษ์
อบต.ไชยสถาน ศูนย์เครื่องเงินชมพูภูคา
อบต.ไชยสถาน ศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์ และหอดูดาวเฉลิม พระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง
อบต.ไชยสถาน แหล่งโบราณคดีหมู่บ้านสันติภาพ 2
อบต.ไชยสถาน หนองน้ำนาท่อ
อบต.บ่อ หอศิลป์ริมน่าน
อบต.บ่อ วังมัจฉา
อบต.ผาสิงห์ ดอยผาสิงห์
อบต.ผาสิงห์ วนอุทยานถ้ำผาตูบ
อบต.เรือง น้ำตกป่าห้วยหลวง
อบต.เรือง น้ำตกดอยหมอก
อบต.สะเนียน หนองออกรู
อบต.สะเนียน น้ำตกห้วยระพี
อบต.สะเนียน น้ำตกซัวตั๋ว
อบต.นาซาว พิพิธภัณฑ์บ้านก๊อดสวรรค์ทันใจ
อบต.นาซาว แหล่งอารยธรรมโบราณคดีดอยภูซาง
อบต.นาซาว พิพิธภัณฑ์วัดนาซาวสามัคคี