องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.น้ำพาง พระธาตุคำปลิว
อบต.น้ำพาง ถ้ำลานเท
อบต.น้ำพาง ล่องแก่งน้ำว้า
อบต.น้ำพาง ชมภาพเขียนดอยผาหน่อ
อบต.แม่จริม น้ำตกแม่จริม
อบต.แม่จริม โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่จริม
อบต.แม่จริม พระธาตุแก้วศรีสองเมืองทันใจ
อบต.แม่จริม น้ำตกภูฟ้า
อบต.แม่จริม อุทยานแห่งชาติดอยภูดา
อบต.แม่จริม อ่างเก็บน้ำห้วยปรุง
อบต.หนองแดง วัดพระธาตุยอยหงษ์
อบต.หนองแดง แก่งวังลูน
อบต.หนองแดง น้ำตกภูฟ้า
อบต.หมอเมือง อุทยานแห่งชาติแม่จริม แก่งหลวง วังปลา น้ำว้า