องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.บ้านพี้ น้ำตกห้วยพริก
อบต.บ้านฟ้า อ่างเก็บน้ำสวด
อบต.บ้านฟ้า หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่สะลา
อบต.บ้านฟ้า อ่างเก็บน้ำห้วยหก
อบต.บ้านฟ้า อ่างเก็บน้ำห้วยเคียน
อบต.ป่าคาหลวง พระธาตุเมล็ดข้าว
อบต.ป่าคาหลวง พระธาตุกู่เขาเขียว
อบต.ป่าคาหลวง ป่าสนยักษ์
อบต.สวด วัดหลวง
อบต.สวด อ่างห้วยสีพัน