องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลท่าวังผา อุทยานวังมัจฉา
เทศบาลตำบลท่าวังผา ศาลเจ้าพ่อวิทยาโยธิน
เทศบาลตำบลท่าวังผา ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP
เทศบาลตำบลท่าวังผา วิถีชุมชนพอเพียงบ้านอาฮาม
เทศบาลตำบลท่าวังผา ตลาดสดเทศบาลตำบลท่าวังผา
เทศบาลตำบลท่าวังผา