องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลทุ่งช้าง วัดทุ่งผึ้ง
เทศบาลตำบลทุ่งช้าง พระธาตุสิบสองราศีโพธิพฤกษาพุทธเจดีย์
เทศบาลตำบลงอบ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เทศบาลตำบลงอบ กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่สุน
เทศบาลตำบลงอบ หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสะแตง
อบต.ทุ่งช้าง ล่องแพพื้นบ้าน
อบต.ทุ่งช้าง อนุสรณีย์ พตท.
อบต.ทุ่งช้าง พระพุทธรูป 700 ปีบ้านทุ่งผึ้ง
อบต.ทุ่งช้าง พิพิธภัณฑ์ทหาร
อบต.ทุ่งช้าง จุดชมวิวบ้านปางแก
อบต.ปอน แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านป่าเปือย
อบต.ปอน อ่างเก็บน้ำน้ำปอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อบต.และ วิถีชนเผ่าหมู่บ้านม้ง
อบต.และ พระธาตุภูเพียง