องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลเชียงกลาง สะพานสายรุ้ง
เทศบาลตำบลเชียงกลาง น้ำตกอ่างห้วยติ้ว
เทศบาลตำบลเชียงกลาง วัดหนองแดง
เทศบาลตำบลเชียงกลาง พระธาตุศรีบัวแบ่งเทพมงคล
เทศบาลตำบลเชียงกลาง ศาลเจ้าพ่อพญาไมย
เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน ดอยภูผาม่าน
เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน น้ำตกตาดม่าน
เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน อ่างน้ำเลียบ
เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน แก่งสม้าเก้าบั้ง
อบต.เชียงกลางพญาแก้ว น้ำตกผานางอิง
อบต.เปือ รอยพระบาท
อบต.เปือ
อบต.เปือ เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา