องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลบ่อแก้ว อ่างเก็บน้ำห้วยสิงห์
เทศบาลตำบลบ่อแก้ว วัดบ่อแก้ว
เทศบาลตำบลบ่อแก้ว พระธาตุเขาแสง
เทศบาลตำบลบ่อแก้ว น้ำตกผาแดง
เทศบาลตำบลบ่อแก้ว ถ้ำละโอ่ง
เทศบาลตำบลบ่อแก้ว วัดนาหวาย
อบต.นาทะนุง หมู่บ้านประมงปากนาย
อบต.ปิงหลวง หมู่บ้านประมงปากลี
อบต.ปิงหลวง น้ำตกหลิมโตน บ้านน้ำทา
อบต.ปิงหลวง น้ำตกสายรุ้ง
อบต.เมืองลี น้ำตกตาดหมอก
อบต.เมืองลี น้ำตกเมืองลี
อบต.เมืองลี น้ำตกพระง่าง
อบต.เมืองลี น้ำตกนางกวัก