องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลแม่ใจ วัดโพธาราม
เทศบาลตำบลแม่ใจ วัดศรีสุพรรณ
เทศบาลตำบลแม่ใจ หนองเล็งทราย
เทศบาลตำบลแม่ใจ วัดศรีบุญเรือง
เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อ่างเก็บน้ำแม่ปืม
เทศบาลตำบลบ้านเหล่า โบราณสถานเวียงห้าว
เทศบาลตำบลบ้านเหล่า วัดดงบุญนาค
เทศบาลตำบลบ้านเหล่า วัดพระธาตุจำม่วง
เทศบาลตำบลบ้านเหล่า หนองเล็งทราย
เทศบาลตำบลศรีถ้อย สวนลิ้นจี่
เทศบาลตำบลศรีถ้อย ถ้ำประกายเพชร
เทศบาลตำบลศรีถ้อย ผาแดง
เทศบาลตำบลศรีถ้อย ศาลเจ้าหลวงคำแดง
อบต.แม่สุก น้ำตกแม่สุก