องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลห้วยซ้อ โป่งน้ำร้อน (โป่งมุ่น)
เทศบาลตำบลห้วยซ้อ หนองคาแฝก
เทศบาลตำบลห้วยซ้อ พระธาตุเขาเขียว
เทศบาลตำบลห้วยซ้อ ศาลเจ้าพ่อกิ่งหก
เทศบาลตำบลห้วยซ้อ อ่างเก็บห้วยแยกซ้าย
เทศบาลตำบลบุญเรือง หน่องแหย่ง
เทศบาลตำบลบุญเรือง อ่างเก็บน้ำต้นปล้อง
เทศบาลตำบลบุญเรือง น้ำตกภูแกง
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ พิพิธภัณฑ์ปลาบึก(ท่าจับปลาบึก)
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ วัดพระแก้ว
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นมัสการหลวงพ่อเพชร
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ชมทิวทัศน์ถนนเลียบแม่น้ำโขง
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ท่าผาถ่าน
เทศบาลตำบลครึ่ง แหล่งเรียนรู้การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนเทศบาลตำบลครึ่ง
เทศบาลตำบลเวียง หนองบัวหลวง
เทศบาลตำบลเวียง น้ำตกห้วยเม็ง
เทศบาลตำบลเวียง หาดหิน - หาดทราย
เทศบาลตำบลเวียง ท่าเรือเชียงของ
เทศบาลตำบลเวียง บ้านยองหิน
เทศบาลตำบลสถาน อ่างเก็บน้ำบ้านแฟน
เทศบาลตำบลสถาน น้ำตกห้วยตาด
เทศบาลตำบลสถาน อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำช้าง
เทศบาลตำบลศรีดอนชัย จุดชมวิว
เทศบาลตำบลศรีดอนชัย น้ำตกทุ่งซาง
อบต.ริมโขง ไร่แสงอรุณ
อบต.ริมโขง ศูนย์ทอผ้าไทยลื้อ
อบต.ริมโขง จุดชมวิวห้วยทรายมาน
อบต.ริมโขง วัดดอนที่