องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลห้วยซ้อ พระธาตุเขาเขียว
เทศบาลตำบลห้วยซ้อ อ่างเก็บห้วยแยกซ้าย
เทศบาลตำบลห้วยซ้อ ศาลเจ้าพ่อกิ่งหก
เทศบาลตำบลห้วยซ้อ หนองคาแฝก
เทศบาลตำบลห้วยซ้อ โป่งน้ำร้อน (โป่งมุ่น)
เทศบาลตำบลบุญเรือง หน่องแหย่ง
เทศบาลตำบลบุญเรือง อ่างเก็บน้ำต้นปล้อง
เทศบาลตำบลบุญเรือง น้ำตกภูแกง
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ พิพิธภัณฑ์ปลาบึก(ท่าจับปลาบึก)
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ วัดหลวง
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ วัดหาดไคร้
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ วัดพระแก้ว
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ วัดสบสม
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ กาดกองเก่า
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ท่าจับปลาบึกหาดไคร้
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ กาดกองแก้ว
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ท่าผาถ่าน
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นมัสการหลวงพ่อเพชร
เทศบาลตำบลครึ่ง แหล่งเรียนรู้การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนเทศบาลตำบลครึ่ง
เทศบาลตำบลครึ่ง พิพิธภัณฑ์มหาระฆังหลวง
เทศบาลตำบลครึ่ง พิพิธภัณฑ์การจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ
เทศบาลตำบลเวียง บ้านยองหิน
เทศบาลตำบลเวียง น้ำตกห้วยเม็ง
เทศบาลตำบลเวียง หาดหิน - หาดทราย
เทศบาลตำบลเวียง ท่าเรือเชียงของ
เทศบาลตำบลเวียง หนองบัวหลวง
เทศบาลตำบลสถาน วัดบ้านแฟน (บาตรสานไม้ไผ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก)
เทศบาลตำบลสถาน หนองสลาบ
เทศบาลตำบลสถาน อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำช้าง
เทศบาลตำบลศรีดอน