องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลเมืองพาน วัดม่วงขุม
เทศบาลตำบลเมืองพาน วัดป่าซาง
เทศบาลตำบลเมืองพาน วัดเทพวัน
เทศบาลตำบลเมืองพาน วัดเกตุแก้ว
เทศบาลตำบลสันมะเค็ด พระธาตุผาเต่าคำ
เทศบาลตำบลสันมะเค็ด พระพุทธบาทตากผ้า
เทศบาลตำบลสันมะเค็ด พระธาตุผากัปป์
อบต.เจริญเมือง อ่างเก็บน้ำห้วยต้นยาง
อบต.เจริญเมือง อ่างเก็บน้ำห้วยเมี่ยง
อบต.ดอยงาม หนองควายหลวง
อบต.ดอยงาม ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหนองควายหลวง
อบต.ดอยงาม พระธาตุศรีทรายมูลนวรัตน์ประชารังสรรค์
อบต.ดอยงาม พระเจดีย์ศรีมงคล เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
อบต.ดอยงาม พระธาตุแก้วทันใจ
อบต.ทรายขาว อ่างเก็บน้ำหนองผา
อบต.ทรายขาว น้ำตกทรายขาวและวัดห้วยทรายขาว
อบต.ทรายขาว บ่อน้ำพุร้อนห้วยทรายขาว
อบต.ทานตะวัน อ่างเก็บน้ำหนองฮ่าง
อบต.ทานตะวัน สะดือเมืองอำเภพาน
อบต.ป่าหุ่ง น้ำตกห้วยตาด
อบต.ป่าหุ่ง ถ้ำผาโขง
อบต.ป่าหุ่ง พระธาตุสามดวง
อบต.ป่าหุ่ง ถ้ำน้ำลอด
อบต.ป่าหุ่ง อ่างเก็บน้ำแม่ปอน
อบต.เมืองพาน วัดร้องหลอด
อบต.เมืองพาน อ่างเก็บน้ำห้วยป่าสิทธิ์
อบต.เมืองพาน อนุเสาวรีย์พระนเรศวรมหาราช
อบต.เมืองพาน พระธาตุจอมแว่
อบต.แม่เย็น พระธาตุจอมรุ่ง
อบต.แม่เย็น อุทยานแห่งชาติดอยหลวง (น้ำตกปูแกง)
อบต.แม่เย็น ฝายน้ำล้นห้วยปูแกง
อบต.แม่อ้อ ฝายพระราชดำริแม่แก้วเหนือ
อบต.แม่อ้อ ฝายพระราชดำริอ่างเก็บน้ำแม่อ้อ
อบต.แม่อ้อ ฝายพระราชดำริอ่างเก็บน้ำแม่แก้ว
อบต.แม่อ้อ พระบาทวังควาย
อบต.แม่อ้อ วัดม่อนป่าสัก(พระเจ้าบุ)
อบต.แม่อ้อ พุทธสถานผาช้างมูบ
อบต.แม่อ้อ พระบาทสี่รอย
อบต.แม่อ้อ หนองผา
อบต.แม่อ้อ พระธาตุกู่แก้ว
อบต.เวียงห้าว หนองเวียงห้าว
อบต.เวียงห้าว แหล่งท่องเที่ยวเหล่าโหวต
อบต.เวียงห้าว วัดพระธาตุช้างหิน
อบต.เวียงห้าว พระธาตุดอยงาม
อบต.เวียงห้าว พระธาตุจุฬามณีศรีเวียงงาม (ม่อนเจดีย์)
อบต.สันกลาง ป่าชุมชนแม่คาวหลวง
อบต.สันกลาง หนองถ้ำหนองผา บ้านถ้ำ
อบต.สันกลาง อ่างเก็บน้ำห้วยผาแดง
อบต.สันกลาง น้ำพุเย็นแม่คาวหลวง
อบต.หัวง้ม สวนฟ้าใสวิกตอเรีย
อบต.หัวง้ม หนองฮ่าง
อบต.ธารทอง วัดถ้าพระบำเพ็ญบุญ
อบต.ธารทอง อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง
อบต.ธารทอง ฝายกั้นน้ำแม่ลาว (ฝายเจ้าวรการบัญชา)
อบต.ธารทอง อ่างเก็บน้ำห้วยแสนตอ
อบต.ม่วงคำ พระธาตุจอมแจ้ง
อบต.ม่วงคำ ถ้ำผายาว
อบต.ม่วงคำ ศาลเจ้าจี้กง