องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลเวียง วัดพระธาตุผาเงา
เทศบาลตำบลเวียง วัดพระธาตุป่าสัก
เทศบาลตำบลเวียง วัดพระธาตุจอมกิตติ
เทศบาลตำบลเวียง วัดพระธาตุภูเข้า
เทศบาลตำบลเวียง สามเหลี่ยมทองคำ
เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน วัดพระธาตุเจดีย์หลวง
เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน โบราณสถานและโบราณวัตถุ
เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ทัศนียภาพริมแม่น้ำโขง
เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงแสน
เทศบาลตำบลโยนก สวนสัตว์จำลอง
เทศบาลตำบลโยนก ทะเลสาบเชียงแสน
เทศบาลตำบลบ้านแซว โฮมสเตสบ้านท่าขันทอง
เทศบาลตำบลบ้านแซว น้ำตกผาลาด
เทศบาลตำบลบ้านแซว อนุสรณ์สถานสามผู้กล้า พ.ต.ท.
เทศบาลตำบลบ้านแซว วัดพระธาตุหัวกว๊าน
เทศบาลตำบลแม่เงิน วนอุทยานแห่งชาติน้ำตกธารทอง
เทศบาลตำบลแม่เงิน สถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามแนวพระราชดำริบ้านธารทอง
เทศบาลตำบลแม่เงิน วัดพระธาตุแสนคำฟู
อบต.ศรีดอนมูล บ้านดอยสะโง้ (ชนเผ่า)
อบต.ศรีดอนมูล โครงการหลวงดอยสะโง้
อบต.ป่าสัก หนองบัวหลวง