องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลเวียง วัดพระธาตุผาเงา
เทศบาลตำบลเวียง วัดพระธาตุป่าสัก
เทศบาลตำบลเวียง วัดพระธาตุจอมกิตติ
เทศบาลตำบลเวียง วัดพระธาตุภูเข้า
เทศบาลตำบลเวียง สามเหลี่ยมทองคำ
เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน วัดพระธาตุเจดีย์หลวง
เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน โบราณสถานและโบราณวัตถุ
เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงแสน
เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ทัศนียภาพริมแม่น้ำโขง
เทศบาลตำบลโยนก ทะเลสาบเชียงแสน
เทศบาลตำบลโยนก สวนสัตว์จำลอง
เทศบาลตำบลบ้านแซว น้ำตกผาลาด
เทศบาลตำบลบ้านแซว -homestayta บ้านท่าขันทอง
เทศบาลตำบลบ้านแซว อนุสรณ์สถานสามผู้กล้า พ.ต.ท.
เทศบาลตำบลแม่เงิน วัดพระธาตุแสนคำฟู
เทศบาลตำบลแม่เงิน วนอุทยานแห่งชาติน้ำตกธารทอง
เทศบาลตำบลแม่เงิน สถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามแนวพระราชดำริบ้านธารทอง
เทศบาลตำบลแม่เงิน ทุ่งทานตะวันบ้านปงของ
อบต.ศรีดอนมูล บ้านดอยสะโง้ (ชนเผ่า)
อบต.ศรีดอนมูล โครงการหลวงดอยสะโง้
อบต.ป่าสัก หนองบัวหลวง