องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลม่วงยาย วัดยาย
เทศบาลตำบลม่วงยาย ดงเวียงแก่น
เทศบาลตำบลม่วงยาย อ่างเก็บน้ำวอง
เทศบาลตำบลม่วงยาย แก่งผาได
เทศบาลตำบลหล่ายงาว จุดผ่อนปรนบ้านแจมป๋อง
เทศบาลตำบลหล่ายงาว จุดชมวิวบ้านห้วยเอีย