องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.แม่ฟ้าหลวง หอแห่งแรงบันดาลใจ
อบต.แม่ฟ้าหลวง พระตำหนักดอยตุง
อบต.แม่ฟ้าหลวง หมู่บ้านชาวเขา
อบต.แม่ฟ้าหลวง สวนแม่ฟ้าหลวง
อบต.แม่สลองนอก ไร่ชา 101
อบต.แม่สลองนอก พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี
อบต.แม่สลองนอก สุสานนายพลต้วนซี เหวิน
อบต.แม่สลองนอก พิพิธภัณฑ์วีรชนอดีตทหารจีนคณะชาติ
อบต.แม่สลองนอก ไร่ชาวังพุดตาล
อบต.เทอดไทย สวนชาพญาไพร
อบต.เทอดไทย บ้านขุนส่า
อบต.เทอดไทย วัดกาขาว
อบต.เทอดไทย วนอุทยานสันผาพญาไพร
อบต.แม่สลองใน วนอุทยานดอยหัวแม่คำ
อบต.แม่สลองใน ปูเจ็ดสี ปูแม่ฟ้าหลวง
อบต.แม่สลองใน สถานีเกษตรที่สูง
อบต.แม่สลองใน น้ำตกหัวแม่คำ