องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลดงมะดะ ฝายชลประทานแม่ลาว
เทศบาลตำบลป่าก่อดำ แหล่งเรียนรู้ศูนย์สุขภาพองค์รวม
เทศบาลตำบลแม่ลาว หนองน้ำสาธารณะหนองมน
อบต.จอมหมอกแก้ว พระธาตุจอมหมอกแก้ว
อบต.จอมหมอกแก้ว สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าแม่ลาว
อบต.จอมหมอกแก้ว ฝายถ้ำวอก
อบต.โป่งแพร่ น้ำตกห้วยชมภู
อบต.โป่งแพร่ พระธาตุดอยจ้องสลับแสง
อบต.โป่งแพร่ ภูชมดาว
อบต.โป่งแพร่ อ่างเก็บน้ำห้วยส้านพลับพลา
อบต.บัวสลี หมู่บ้านวัฒนธรรมบ้านร่องปลายนา
อบต.ป่าก่อดำ สุวิรุฬชาไทย