องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ วัดพระธาตุจอมทอง
เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ บ่อน้ำพุร้อน
เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ อุทยานหินล้านปี
เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ วัดจอมแจ้ง
เทศบาลตำบลแม่สะเรียง วัดชัยลาภ
เทศบาลตำบลแม่สะเรียง วัดมันฑเลย์
เทศบาลตำบลแม่สะเรียง วัดกิตติวงศ์
เทศบาลตำบลแม่สะเรียง วัดศรีบุญเรือง
เทศบาลตำบลแม่สะเรียง วัดอัมราวาส
เทศบาลตำบลแม่สะเรียง วัดอุทยารมณ์ (จองสูง)
เทศบาลตำบลแม่สะเรียง วัดสุพรรณรังษี (จองคำ)
เทศบาลตำบลแม่สะเรียง วัดสิทธิมงคล
เทศบาลตำบลแม่สะเรียง วัดแสนทอง
เทศบาลตำบลแม่ยวม พระธาตุคงคำ
เทศบาลตำบลแม่ยวม วัดจอมกิตติ
เทศบาลตำบลแม่ยวม บ้านท่าตาฝั่ง
อบต.แม่คง อุทยานแห่งชาติสาละวิน
อบต.แม่คง สวนสาธารณะหนองตะหึกแดง
อบต.แม่คง อ่างเก็บน้ำบ้านแม่สะลาบ
อบต.บ้านกาศ สวนรุกขชาติห้วยชมภู
อบต.บ้านกาศ วัดพระธาตุจอมมอญ
อบต.บ้านกาศ วัดถ้ำพระ (วัดถ้ำเหง้า)
อบต.บ้านกาศ ฝายล้ำล้นแม่น้ำยวม
อบต.บ้านกาศ น้ำตกมาตุภูมิ
อบต.บ้านกาศ พระธาตุบ้านป่าหมากกับต้นโพธ์และสถานที่ท่องเที่ยว
อบต.บ้านกาศ น้ำตกแม่ต๊อมใต้
อบต.บ้านกาศ น้ำตกอ้าปาก
อบต.บ้านกาศ ถ้ำพระเจ้า
อบต.ป่าแป๋ น้ำพุร้อนบ้านแม่อุมลอง
อบต.ป่าแป๋ น้ำตกห้วยเดื่อ
อบต.ป่าแป๋ น้ำตกห้วยฮากไม้ใต้
อบต.ป่าแป๋ วัดป่าแป๋
อบต.แม่เหาะ ถ้ำลอดธารา
อบต.แม่เหาะ ดอยหว่ากลีโจ๊ะ
อบต.แม่เหาะ น้ำตกแม่สวรรค์น้อย
อบต.แม่เหาะ ดอยสิงห์