องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย ตลาดต้องชม "กาดไตแม่ลาน้อย"
เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย จุดชมวิว เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย
เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย พิพิธภัณฑ์บ้านแม่ลาน้อย
อบต.แม่นาจาง น้ำตกแม่นาจางเหนือ
อบต.แม่โถ โป่งน้ำร้อน
อบต.แม่ลาหลวง ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านห้วยไก่ป่า
อบต.สันติคีรี วัดแม่ปาง
อบต.สันติคีรี น้ำพุร้อน
อบต.ห้วยห้อม บ้านละอูบ
อบต.ห้วยห้อม โครงการหลวงแม่ลาน้อย
อบต.ห้วยห้อม บ้านห้วยห้อม
อบต.แม่ลาน้อย ถ้ำแก้วโกมล