องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย ตลาดต้องชม "กาดไต แม่ลาน้อย"
เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย จุดชมวิว "ที่นี่ แม่ลาน้อย"
อบต.แม่นาจาง น้ำตกแม่นาจางเหนือ
อบต.แม่โถ โป่งน้ำร้อน
อบต.แม่ลาหลวง วัดแม่ลาหลวง
อบต.แม่ลาหลวง ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านห้วยไก่ป่า
อบต.สันติคีรี น้ำพุร้อน
อบต.สันติคีรี วัดแม่ปาง
อบต.แม่ลาน้อย ถ้ำแก้วโกมล