องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.แม่สวด แม่น้ำเงา (ล่องแพแม่น้ำเงา)
อบต.แม่สวด ถ้ำปลา
อบต.แม่สวด น้ำตกโอโล๊ะโกร
อบต.แม่สวด น้ำตกตาดลม
อบต.แม่สวด จุดชมวิวดอยปุย (ปุยหลวง)
อบต.สบเมย จุดชมวิวบ้านห้วยกองมูล
อบต.สบเมย วนอุทยานกลอโคะ
อบต.สบเมย วนอุทยานน้ำตกห้วยแม่แสด
อบต.สบเมย หมู่บ้านหัตถกรรมเลโคะ
อบต.สบเมย อ่างเก็บน้ำบ้านแม่คะตวน
อบต.กองก๋อย น้ำตกแม่ลิก
อบต.กองก๋อย จุดชมวิวทะเลหมอกบ้านแพหลวง
อบต.ป่าโปง จุดชมวิวบ้านห้วยกุ้ง
อบต.แม่คะตวน พระธาตุครูบาผาผ่า
อบต.แม่คะตวน น้ำตกห้วยแม่ปาน
อบต.แม่คะตวน ดอยปุย
อบต.แม่คะตวน บ่อน้ำทิพย์
อบต.แม่สามแลบ หมู่บ้านแม่สามแลบ
อบต.แม่สามแลบ สถานที่ท่องเที่ยวทางน้ำ