องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลบางประมุง วนอุทยานเขาหลวง
เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ วัดดงขะพลู
เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ วัดเนินเวียง
เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ ตลาดยกยอ
เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ วัดบางมะฝ่อ
อบต.เนินกว้าว ฟาร์มนกกระจอกเทศ
อบต.เนินศาลา เขาถ้ำพระ
อบต.โกรกพระ ไม่มี
อบต.นากลาง บึงระหารน้ำใส
อบต.นากลาง ถ้ำผาสวรรค์
อบต.ยางตาล 0
อบต.ยางตาล 0
อบต.ยางตาล 0
อบต.ยางตาล 0
อบต.ยางตาล 0