องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลเมืองชุมแสง สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
อบต.เกยไชย วัดเกยไชยเหนือ
อบต.พันลาน วัดป่าพันลานใต้
อบต.โคกหม้อ วัดโคกหม้อ
อบต.โคกหม้อ วัดโพธิ์สุทธาวาส