องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลหนองบัว พิพิธภัณฑ์วัดหนองบัวหนองกลับ
อบต.หนองบัว อ่างเขาพระ 2
อบต.หนองบัว อ่างร่องดู่