องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลบ้านแดน เขาหน่อ-เขาแก้ว
อบต.ตาสัง โบราณสถานดงแม่นางเมือง
อบต.ตาสัง แหล่งโบราณสถานดงแม่นางเมือง
อบต.หนองกรด บึงหนองกรด
อบต.หูกวาง วัดเขาทองกอง
อบต.หูกวาง วัดหูกวาง
อบต.หูกวาง บึงบอน
อบต.หูกวาง บึงหูกวาง