องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.ทำนบ แหล่งโบราณคดีบ้านทำนบ
อบต.ทำนบ วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ
อบต.ทำนบ วัดทำนบ
อบต.หัวถนน วัดหัวถนนใต้
อบต.ดอนคา เขาตีคลี
อบต.ดอนคา เจดีย์ยอดเขาพนมฉัตร
อบต.พนมเศษ เขาพนมเศษ
อบต.หนองหลวง วัดหนองหลวง