องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.แม่เล่ย์ แก่งเกาะใหญ่
อบต.แม่เล่ย์ ลานนกยูง