องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.แม่เปิน น้ำผุดกลางไพร
อบต.แม่เปิน น้ำตกแม่กะสี