องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลตลุกดู่ เขาปฐวี
เทศบาลตำบลทัพทัน ศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา เกษตรทฤษฎีใหม่ เทศบาลตำบลทัพทัน
เทศบาลตำบลทัพทัน อุโบสถเก่าวัดทัพทัน
เทศบาลตำบลทัพทัน ตลาดนัดโค - กระบือ
เทศบาลตำบลทัพทัน อุโบสถวัดดอนหวาย
เทศบาลตำบลหนองสระ -
อบต.หนองกระทุ่ม โบสถ์ไม้วัดวังสาริกา
อบต.โคกหม้อ วัดเขาน้อย
อบต.โคกหม้อ บ้านกึ่งวิถี (ฟาร์มสุนัข)
อบต.โคกหม้อ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าOTOP
อบต.หนองยายดา หลวงพ่อเคลือบ