องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลตลุกดู่ เขาปฐวี
เทศบาลตำบลทัพทัน อุโบสถเก่าวัดทัพทัน
เทศบาลตำบลทัพทัน ศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา เกษตรทฤษฎีใหม่ เทศบาลตำบลทัพทัน
เทศบาลตำบลทัพทัน อุโบสถวัดดอนหวาย
เทศบาลตำบลทัพทัน ตลาดนัดโค - กระบือ
เทศบาลตำบลหนองสระ -
อบต.หนองกระทุ่ม โบสถ์ไม้วัดวังสาริกา
อบต.โคกหม้อ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าOTOP
อบต.โคกหม้อ บ้านกึ่งวิถี (ฟาร์มสุนัข)
อบต.โคกหม้อ วัดเขาน้อย
อบต.หนองยายดา วัดหนองกระดี่นอก
อบต.หนองยายดา วัดหนองกระดี่ใน
อบต.หนองยายดา บ้านไร่ปลายนา
อบต.หนองยายดา บ้านไร่วรัญญ์รัช