องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลเขาบางแกรก
อบต.อุทัยเก่า วัดแจ้ง(ศาลสมเด็จพระเจ้าตาก)
อบต.หนองสรวง วัดหนองขุนชาติ