องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.หนองไผ่ วัดมงคลรัตนคีรี
อบต.หนองไผ่ สระ 50 ไร่