องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลบ้านไร่
เทศบาลตำบลบ้านไร่ ทุ่งทานตะวัน
เทศบาลตำบลเมืองการุ้ง คูเมืองโบราณบ้านการุ้ง
อบต.บ้านไร่ วัดถ้ำเขาวง
อบต.บ้านไร่ ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่73
อบต.บ้านไร่ ถ้าพุหวาย
อบต.วังหิน ถ้ำเขาวงษ์พรมจรรย์
อบต.วังหิน วัดเขาถ้ำตะพาบ
อบต.หนองจอก อ่างเก็บน้ำนกกระทา
อบต.คอกควาย ต้นมะค่าโมงยักษ์
อบต.คอกควาย น้ำตกปางสวรรค์ ม. 11
อบต.คอกควาย น้ำตกบ้านดงเฉลิมพระเกียรติ
อบต.เจ้าวัด หินพญาสุครีพ
อบต.เจ้าวัด น้ำตกน้ำโจน
อบต.เจ้าวัด วังกินรี
อบต.เจ้าวัด น้ำตกหัวสิงโต
อบต.เจ้าวัด น้ำตกผาร่มเย็น
อบต.ทัพหลวง ศูนย์การเรียนรู้ป่าชุมชนบ้านสวนพูลพุต่อ
อบต.บ้านบึง ทางใต้ดิน
อบต.ห้วยแห้ง ศูนย์ทอผ้าพื้นเมืองบ้านผาทั่ง
อบต.ห้วยแห้ง หลวงพ่อโตวัดผาทั่ง
อบต.หูช้าง อ่างเก็บน้ำห้วยตึงตัง
อบต.หูช้าง น้ำผาแดง