องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.ทองหลาง น้ำพุร้อนสมอทอง
อบต.ทองหลาง น้ำตกแก่งสาวน้อย
อบต.ทองหลาง เขื่อนห้วยขุนแก้ว
อบต.ทองหลาง น้ำตกไซเบอร์
อบต.สุขฤทัย โครงการพัฒนาพื้นที่ของมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านล่องว่า
อบต.สุขฤทัย วัดสุวรรณบรรพต
อบต.สุขฤทัย เขาเชือก