องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลไทรงาม ศูนย์สายใยวัฒนธรรมตำบลไทรงาม
อบต.พานทอง กลุ่มอาชีพไม้กวาดแข็ง-อ่อน
อบต.พานทอง กลุ่มอาชีพฝ้ายทอมือ
อบต.พานทอง กลุ่มฝ้ายแกมไหม
อบต.พานทอง หัตถกรรมเป่าแก้วโนนจั่น
อบต.หนองคล้า วัดคงคาราม