องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลลานกระบือ วัดแก้วสุริย์ฉาย
อบต.จันทิมา บึงช้าง
อบต.จันทิมา หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
อบต.บึงทับแรต ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตำบลบึงทับแรต