องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลทุ่งทราย วัดวังน้ำแดง
เทศบาลตำบลทุ่งทราย วัดหนองนกชุม
เทศบาลตำบลทุ่งทราย วัดแก้วศรีวิไล
อบต.ทุ่งทอง หมู่บ้านอนุนักษ์แย้
อบต.ทุ่งทอง สวนเฉลิมพระเกียรติและบึงทุ่งทอง
อบต.ทุ่งทอง หมู่บ้านหัตถกรรมเป่าแก้ว