องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.ปางตาไว อทยานแห่งชาติแม่วงค์
อบต.หินดาต โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่
อบต.หินดาต วัดป่าธรรมธารา