องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลแม่ระมาด วัดดอนแก้ว
เทศบาลตำบลแม่ระมาด วิสาหกิจชุมชน กลุ่มกล้วยอบน้ำผึ้ง
อบต.พระธาตุ ถ้ำมืด - แจ้ง
อบต.พระธาตุ น้ำตกห้วยโป่ง
อบต.พระธาตุ หมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านป่าไร่เหนือ
อบต.พระธาตุ น้ำตกห้ว