องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลนครแม่สอด ศาลสมเด็จพระนเรศวร
เทศบาลนครแม่สอด พิพิธภัณฑ์นครแม่สอด (Mae Sot Museum)
เทศบาลนครแม่สอด ศาลเจ้าจีน(มูลนิธิสามัคคีการกุศล)
เทศบาลนครแม่สอด วัดมณีไพรสณฑ์
เทศบาลนครแม่สอด ตลาดพลอย
เทศบาลนครแม่สอด