องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลอุ้มผาง
เทศบาลตำบลแม่จัน น้ำตกทีลอซู
เทศบาลตำบลแม่จัน หมู่บ้านฤาษี
เทศบาลตำบลแม่จัน หมู่บ้านกะเหรี่ยง
เทศบาลตำบลแม่กลอง โบสถ์ไม้สักทอง
เทศบาลตำบลแม่กลอง หนองน้ำดั้น