องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลกงไกรลาศ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชิมขนม กินปลาน้ำยม ชมวิถีชีวิตคนกงไกรลาศ
เทศบาลตำบลกงไกรลาศ ตลาดริมยม ๒๔๓๗
อบต.กกแรต เขตอนุรักษ์พ่อแม่พันธ์ปลาเชิงท่องเที่่ยว
อบต.กกแรต บึงปรึก
อบต.ไกรนอก วัดคุ้งยาง
อบต.ไกรนอก โบสถ์โบราณ
อบต.ไกรนอก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง(ไร่นาสวนผสม)
อบต.ไกรนอก โฮมสเตย์ตำบลไกรนอก
อบต.ดงเดือย สวนสาธารณะหนองบึงมูล
อบต.ป่าแฝก วัดทุ่งเนินพยอม
อบต.ป่าแฝก หมู่บ้านพรทิพย์
อบต.หนองตูม วัดหนองตูม
อบต.หนองตูม สหกรณ์แปรรูปกล้วยตำบลหนองตูม
อบต.ไกรกลาง 0
อบต.ไกรกลาง 0
อบต.ไกรกลาง 0
อบต.ไกรกลาง 0
อบต.ไกรกลาง ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง