องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.เกาะตาเลี้ยง สถานที่พักผ่อนหนองกระสา
อบต.ทับผึ้ง พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลทับผึ้ง
อบต.วังลึก วัดเกาะไม้แดง
อบต.สามเรือน วัดโสภาราม
อบต.สามเรือน วัดคลองโป่ง
อบต.นาขุนไกร ถ้ำเขานกยูง
อบต.นาขุนไกร วนอุทยานถ้ำลม-ถ้ำวัง
อบต.นาขุนไกร ถ้ำระฆัง
อบต.บ้านนา ไร่ยายสูบ ไร่นา