องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม วัดทุ่งเสลี่ยม
เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม วัดท่าชุม
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ วัดเขาแก้วชัยมงคล
เทศบาลตำบลกลางดง ถ้ำอุบาลี
เทศบาลตำบลกลางดง ศูนย์เรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวัดเชิงผา
เทศบาลตำบลกลางดง วัดกลางดง
เทศบาลตำบลกลางดง โด่แม่ถัน
เทศบาลตำบลกลางดง อ่างเก็บน้ำห้วยหัวแหวน
อบต.ทุ่งเสลี่ยม วัดพิพัฒน์มงคล
อบต.ทุ่งเสลี่ยม ถ้ำพญากุญชร
อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล ประเพณีบุญบั้งไฟ
อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล ประพณีตานก๋วยสลาก
อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล โบราณสถานวัดใหญ่ชัยมงคล
อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล การประกอบอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงแบบครัวเรือน